top of page
Gravel
SAND/GRUS

Gjennom våre samarbeidspartnarar kan vi tilby sal av mellom anna;
● Sand
● Singel
● Stein
● Pukk
● Grus

Vi kan også hjelpe med andre fraksjonar. Ta kontakt for meir informasjon

Screenshot 2021-01-07 at 20.19.22.png
20200616_130832-EFFECTS.jpg
SKJELSAND

Skjelsand er ein viktig kalk-kjelde for skog og plantar. Den bidrar til å heva pH-verdien i terrenget, og har dermed ei særs god bi-effekt på naturen rundt vegbana. Vassprøvar syner at ved sidan av å heva pH-verdien, binder skjelsanden dessutan opp tungmetall som til dømes bly.

SANDSTRAND

Har du lyst å gå på ei kvit sandstrand i sommar? Ingenting slår det å bruke varme late sommardagar på stranda.
Vi tar rein skjelsand opp frå havet og bygger, eller vedlikeheldt nydelege sandstrender langs heile norskekysten. 
Med andre ord, vi kan hjelpe deg med å skape sydenstemninga heime eller på hytta. 

Screenshot 2021-01-07 at 20.24.01.png
Screenshot 2021-01-07 at 20.24.22.png
Wastewater-1.jpg
Screenshot 2021-01-14 at 11.45.13.png
FEEDMAR

Fôrskjelsand – beste kvalitet til fjørfe

Vi leverer fôrskjelsand til fjørfe. Kalsium er essensielt for at hønene skal lage sterke eggeskal. Vår skjelsand har unike eigenskapar i form av høg porøsitet og ei stor aktiv overflate, noko som er optimalt for at fjørfe skal ha eit enkelt og effektivt næringsopptak

AGROMAR

Kalken skal ha same plass i driftsplanen som gjødsel og andre innsatsfaktorar. Kalk er eit ganske rimeleg driftsmiddel som gir langsiktig avkastning. Kan leverast med båt eller bil!

FILTRAMAR

Filtramar er eit biofilter som nyttast i avløpsanlegg for å reinse avløpsvatn, t.d.  kloakk.

Filteret fjernar organisk stoff og bakteriar, og bind opp fosfor. Filteret brukar skjelsand som kan binde fosfor i mange år.

STRØSAND

Stadig sterkare krav til miljøvenlege produkt gjer at tørka, grov skjelsand er eit godt alternativ til strøing av glatte vintervegar i staden for salt og sand. Dei grove skjelpartiklane er kvasse nok til at dei bit godt på glatt is og nedkøyrd snø. Resultatet vert ei ru og glatt overflate med stor friksjon.

bottom of page